zeevisvereniging Scheveningen

Mededelingen

Notulen A.L.V. jl. 24 maart

Notulen van de ALV van de HSV De Afrit Scheveningen, gehouden op 24 maart 2018
Aanwezig: Bestuur, 17 leden en 1 donateur.
Afwezig: Nico Schalkwijk – Richart Schuiling beide vakantie. H.F Witting ziekte. C.A.J de Winter, Rene Dijkman, Frans Bloom, Marianne den Heyer, Fons Dijkstra, M.Kers en D.Wauwenaar door omstandigheden.
1. Welkom en opening.
Voorzitter Sjaak Jansen opent vergadering en heet een ieder welkom.

2. Mededelingen/ingekomen stukken.
Voorzitter geeft uitleg over de toekomstige herindeling Slipway en de parkeerproblemen. Er is een bestuursreglement opgemaakt en deze wordt ter goedkeuring aan de leden voorgesteld. Een exemplaar is ter lezing voorgelegd. Leden worden uitgenodigd om bezwaren kenbaar te maken. Na vandaag wordt het reglement geacht te zijn vastgesteld. Opgehangen zijn gedragsregels. Iedere bezoeker en barpersoneel wordt geacht zich naar de regels te gedragen.

3. Notulen van 8 maart 2017.
Deze worden unaniem goedgekeurd.

4. MJOP ( Meer Jaren Onderhoud).
Uitvoering van MJOP ( zie ook secretariaatverslag 2017) is succesvol afgerond wat betreft het jaar 2017. Ook in het jaar 2018 zullen wij div. werkzaamheden aan ons clubgebouw uitvoeren.

5. SOBF.
Wim Kombrink geeft in het kort weer de bestuurswisseling binnen het SOBF en bedanken Wim Spaans en Ron Heijmeriks voor hun jarenlange inzet.

6. Bestuurlijke verantwoording.
a) Secretariaatverslag van Sj.Jansen. ( Uitleg)
b) Financieel verslag van H.Nutbey. Henk geeft uitleg over winst/verlies en onze vermogenspositie.
c) Verslag van de kascontrolecommissie de heren Henry Esajas en Dirk Lint. De heren keuren het financiële beleid goed en verlenen het bestuur decharge.
d) Botenkeuring verslag van de heer Wim Kombrink.

7. Benoeming kascontrolecommissie.
Aan de heren Henry Esajas en Dirk Lint werd gevraagd of zij ook aankomend jaar deze taak op zich willen nemen. Beide heren gaan hiermee akkoord.

8. Bestuurssamenstelling.
Het huidige bestuur geeft aan ook het jaar 2018 weer beschikbaar te zullen zijn, wel met de opmerking dat de heren H.Nutbey (penningmeester) en G.Groen ( kantine zaken) er in 2019 mee zullen stoppen. Opnieuw is de vraag gesteld aan de leden om de open plek van secretaris in te vullen, teven zijn wij nog steeds op zoek naar barmedewerkers.

9. Contributie leden/donateurs 2017.
Aan de vergadering wordt gevraagd de leden/donateurs die niet meer te traceren zijn en wanbetalers te mogen afvoeren van de lijst. De vergadering gaat hiermee akkoord. Planning is om de contributie van 2018 begin 2019 binnen te hebben en het jaar erop weer iets eerder om uiteindelijk vooruitbetaling te halen.

10. Rondvraag.
De heer Dufrene kaart de parkeerproblemen nogmaals aan. “ Omdat we nog niet in een afrondende fase zijn met de Gemeenten qua gesprekken, kunnen we hier helaas nog geen antwoordt op geven”.

Notulen zijn opgemaakt en uitgewerkt door de voorzitter.